Przejdź do treści

Co powinni wiedzieć partnerzy, decydując się na kredyt po ślubie i bez ślubu?

Zakup nieruchomości przez małżonków

Wspólność majątkowa małżonków jest uregulowana przez art. 31 „Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”. W jej skład wchodzą wszystkie dobra majątkowe nabyte wspólnie lub osobno przez każdego z małżonków. W momencie zawarcia małżeństwa, w ramach ustawowej wspólności majątkowej, do wspólnego majątku zaczynają być włączane nabyte rzeczy, w tym nieruchomości.

Małżonkowie solidarnie odpowiadają za powstałe zobowiązania. Jeżeli nabywają nieruchomość ze środków kredytowych, są zobligowani przystąpić do kredytu razem, stając się jednocześnie współwłaścicielami nabytej nieruchomości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mają podpisany notarialnie akt rozdzielności majątkowej lub gdy w chwili zawarcia związku małżeńskiego podpiszą intercyzę majątkową. Taka sytuacja uprawnia ich do zaciągania kredytów i nabywania nieruchomości samodzielnie – wliczane są one wtedy do majątku odrębnego.

Zakup mieszkania i kredytowanie dla nie-małżonków.

Osoby będące w związkach nieformalnych mają prawo do nabycia wspólnie nieruchomości. Mogą przystąpić wówczas do kredytu razem, a nieruchomość nabyć w określonych w akcie notarialnym udziałach. Często taka sytuacja występuje, kiedy zamiarem jest wspólne użytkowanie nieruchomości. Wówczas kredyt i mieszkanie są wspólne. Kredyt jest obciążeniem dla każdego z kredytobiorców i każdy z nich odpowiada za niego solidarnie. Taka sytuacja trwa nawet wtedy, gdy współkredytobiorcy się rozstaną.

Gdy, w przypadku rozstania, jedna z osób będzie chciała zachować mieszkanie, wówczas na podstawie notarialnej umowy kupna-sprzedaży, aktualnej ceny nieruchomości oraz wysokości udziału, osoba zbywająca udziały powinna wystąpić do banku z wnioskiem o odłączenie od kredytu. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości pozostający z kredytem będzie mógł, na podstawie okazanych dokumentów, uzyskać decyzję o posiadaniu zdolności kredytowej. Jeżeli zdolność kredytowa jest zbyt niska, bank może odmówić odłączenia od kredytu.

Gdy bank odmawia odłączenia od kredytu, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości, spłata kredytu i podział pozostałych środków zgodnie z posiadanymi w nieruchomości udziałami. Przy zakupie nieruchomości przez osoby będące w związku pozamałżeńskim warto, dla bezpieczeństwa obu stron, zawrzeć tzw. umowę partnerską. W umowie tej powinny być określone wszelkie możliwe sytuacje związane z podziałem majątku na wypadek rozstania. Zawierając taką umowę u notariusza, oprócz określenia współwłasności nieruchomości lub każdej innej rzeczy, powinno się również udzielić wzajemnego pełnomocnictwa uprawniającego strony do działań w sprawie wspólnego kredytu i innych czynności prawnych.

https://lp.notus.pl/kredyt-hipoteczny-na-najlepszych-warunkach/?param_hash=812b0920