Przejdź do treści

Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Korzystanie z Usług oraz ze Strony Internetowej wymaga akceptacji niniejszego dokumentu.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Strona Internetowa/Serwis – strona internetowa Usługodawcy, znajdująca się pod adresem internetowym www.najlepszykredyt.net oraz jej podstrony.
 2. Usługodawca – właściciel Strony Internetowej, czyli Dariusz Stanek „DAS KONSULTING” z siedzibą we Wrocławiu (51-679) przy ul. Partyzantów 127 lok. 15, NIP: 8981128056. Usługodawca jako wiążący adres e-mail do kontaktów podaje następujący adres: biuro@najlepszykredyt.net.
 3. Usługobiorca/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Strony Internetowej.
 4. Dane osobowe – dane, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014r. poz 1182 ze zm.).

Warunki dostępu do Strony Internetowej

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu oraz korzystania z Usług konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych: 1a. dostęp do sieci Internet; 1b. włączona obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej; 1c. aktywne konto e-mail.
 2. Dostęp do Strony Internetowej może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony Internetowej, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony Internetowej w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca korzystając ze Strony Internetowej zobowiązany jest w szczególności do: 1a. korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną 1b. opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.); 1c. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy; 1d. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Strony Internetowej) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy: 2a. treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści: – naruszających dobra osobiste osób trzecich, – naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, – naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich, – stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, – dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle, – wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 3. W razie naruszenia postanowienia ust. 2 Usługodawca jest uprawniony do: 1a. wezwania Usługobiorcy do usunięcia niezgodnej z prawem treści, 1b. usunięcia – bez wcześniejszego ostrzeżenia lub wezwania – niezgodnej z prawem treści.

Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych, sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w zakresie ich  ochrony zawarto w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 2. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Polityki prywatności.

Procedura reklamacyjna

 1. Na niewłaściwe wykonywanie Usług przez Usługodawcę Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy.
 2. Usługobiorca może składać reklamacje w związku z świadczeniem Usług w drodze: 2a. elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy; 2b .listownie – na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy wraz z jego adresem e-mail, opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W razie potrzeby, Usługodawca powinien również dołączyć do reklamacji odpowiednie potwierdzenie zaistnienia okoliczności będących podstawą reklamacji (screeny, wiadomości e-mail etc.).
 4. Usługodawca powinien rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przesyła drogą e-mailową na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w reklamacji.
 6. Nieuwzględnienie żądań Usługobiorcy nie wyłącza prawa do ich dochodzenia na drodze sądowej lub za pośrednictwem innych właściwych organów.

Język i prawo

 1. Językiem obowiązującym w relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami jest język polski.
 2. Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem właściwym dla wszelkich stosunków łączących Usługodawcę i Usługobiorców.

Zmiany i wejście w życie Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym terminie.
 2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom poprzez ich umieszczenie na Stronie Internetowej.
 3. Obowiązujący Regulamin, Usługobiorca udostępnia na Stronie Internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018.